Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 14 2018

zoria
5645 b58d
Reposted fromGIFer GIFer
zoria
5318 01b9
Reposted fromMieCiaN MieCiaN viaMissMurder MissMurder
zoria
7049 ceff
Reposted frommrgn mrgn viaMissMurder MissMurder
zoria
0285 3c28 500
zoria
8422 e39a 500
zoria
2001 0b43 500
Reposted frompiehus piehus viayourprisoner yourprisoner
zoria
zoria
5140 299b 500
Reposted fromtfu tfu viathetemple thetemple
zoria
Reposted fromtowo85 towo85 viacats cats
zoria
2946 2944 500
zoria
zoria
3256 6f0f 500
zoria
8035 5bbe
Reposted fromzciach zciach viajojinthesun jojinthesun
zoria
8076 4c27 500
Reposted frompiehus piehus viajojinthesun jojinthesun
zoria
7592 17de
Reposted fromzciach zciach viajojinthesun jojinthesun
zoria
1036 750e
zoria
Zamiast czytać głupie rady, lepiej czytać dobrą literaturę. Każdą książkę - od noblowskich arcydzieł po kioskową szmirę - napisał żywy człowiek, który oddychał, jadł, z kimś sypiał, o czymś marzył, czegoś się bał, a przede wszystkim chciał opowiedzieć nam swoje doświadczenie.
— Jakub Żulczyk
Reposted frompesy pesy viajojinthesun jojinthesun
zoria
8525 a958 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl